Privacy policy Young4You

 

Young4You respecteert de privacy van alle gebruikers van de website young4you.nl (hierna aangeduid als “het platform”). Young4You acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Young4You staat er dan ook voor in dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar vertrouwelijk worden behandeld conform de geldende privacywetgeving.

Deze privacy policy geldt met nadruk niet voor websites en toepassingen van derden waarnaar op het platform wordt verwezen of die verwijzen naar (het platform van) Young4You.

Young4You past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Young4You wijzigingen in deze privacy policy doorvoert, zal zij de gebruiker daarvan voorafgaand in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Young4You raadt de gebruiker dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door Young4You en het beschermen van zijn eigen privacy.

In het vervolg van deze privacy policy wordt verstaan onder:

  1. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de gebruiker”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  2. Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in de zin van deze privacy policy: elke gebruiker van het platform.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens worden door Young4You voor welke doeleinden verwerkt?

Young4You verwerkt persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan Young4You verstrekt, zoals de persoonsgegevens die bij de registratie op het platform middels het inschrijfformulier worden opgegeven, alsook persoonsgegevens die na de registratie middels het account van de gebruiker kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. Dit kunnen persoonsgegevens betreffen zoals naam, geboortedatum, (e-mail)adres, een persoonlijke beschrijving of motivatie en een profielfoto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de functionaliteiten van het platform aan de gebruiker te kunnen aanbieden, met andere woorden om de gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Young4You uit te voeren. In dit verband wordt het door de gebruiker aangemaakte profiel aan andere geregistreerde gebruikers van het platform getoond, doch, met uitzondering van zijn woonplaats, niet de achternaam en contact- en adresgegevens van de gebruiker, tenzij de gebruiker deze gegevens bewust middels zijn profiel op het platform openbaart. Geregistreerde gebruikers kunnen het profiel van de gebruiker vinden middels de zoekfunctie van het platform. Geregistreerde gebruikers van het platform kunnen voorts (chat)berichten naar elkaar sturen. Behoudens voor zover de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Young4You of van een derde, zoals een medegebruiker van het platform, daartoe nopen, wordt de inhoud van deze (chat)berichten door Young4You niet ingelezen of aan derden beschikbaar gesteld. Profielgegevens van de gebruiker zijn niet inzichtelijk voor niet-geregistreerde gebruikers van het platform.

Daarnaast verstrekt de gebruiker mogelijk betaalgegevens aan Young4You. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de door de gebruiker aan Young4You verschuldigde betaling(en) af te wikkelen. Voorts wordt de gebruiker middels berichten, via het platform dan wel per e-mail, geïnformeerd over contactverzoeken van medegebruikers en (nieuws- of update)berichten van Young4You. Young4You zal, zonder voorafgaande uitdrukkelijke aanmelding daarvoor door de gebruiker, geen berichten aan de gebruiker versturen die geen overwegende betrekking hebben op de services van Young4You waarvoor de gebruiker zich heeft ingeschreven; nieuwsbrieven en andere commerciële berichten over de services van Young4You dan wel derden, waarvan de inhoud niet in overwegende mate betrekking heeft op de tussen partijen gesloten gebruiksovereenkomst, zal Young4You uitsluitend versturen indien de gebruiker zich voor die nieuwsbrieven c.q. berichten uitdrukkelijk heeft aangemeld. De gebruiker kan zich voor niet-gebruiksovereenkomst gerelateerde berichtgeving afmelden door zich op de in die berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst van die berichtgeving af te melden.

De gebruiker kan per e-mail contact opnemen met Young4You voor bijvoorbeeld support, klachten en problemen met betalingen. De in dat verband door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met derden voor zover daartoe een contractuele of wettelijke noodzaak bestaat. Contractueel is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat persoonsgegevens worden getoond aan andere geregistreerde gebruikers van het platform, alsook de hostingprovider en betaalprovider(s) waarvan Young4You in verband met de exploitatie van het platform gebruik maakt.

Naast de hierboven beschreven wijze van verwerking van persoonsgegevens, kan Young4You, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Young4You of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Young4You of derden.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om Young4You te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland woonachtig is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Google Analytics en Facebook-pixel

Young4You verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van het platform door de gebruikers daarvan. In dat kader maakt Young4You gebruik van Google Analytics en Facebook-pixel om te helpen analyseren op welke wijze het platform wordt gebruikt. Met Facebook-pixel kan Young4You doelgroepen voor advertentiecampagnes meten, optimaliseren en ontwikkelen. Facebook-pixel en Google Analytics maken gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker op het platform in anonieme vorm te verzamelen. Google en Facebook gebruiken deze informatie vervolgens om het platformgebruik van de gebruiker te evalueren en met Google Analytics worden statistische verslagen opgesteld. Google en Facebook mogen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google of Facebook verwerken. Young4You zal de informatie afkomstig van Google en Facebook nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker te verzamelen. Noch Young4You, noch Google en Facebook zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de gebruiker.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Young4You slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Indien deze noodzaak niet langer bestaat, zal Young4You de persoonsgegevens van de gebruiker zo spoedig mogelijk verwijderen, behoudens voor zover Young4You deze gegevens dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Young4You legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan contact opnemen met Young4You teneinde te informeren welke persoonsgegevens van de gebruiker door Young4You worden verwerkt. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker deze mogelijk onder zijn account op het platform corrigeren of verwijderen. Voor het overige kan de gebruiker Young4You verzoeken om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Young4You
Eikenhorst 6
1901ZS Castricum
E-mailadres: administatie@young4you.nl