ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG4YOU

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Young4You: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eikenhorst 6, 1901ZS te Castricum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67860621.
2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die na registratie op het platform, van het platform gebruik maakt, alsmede een eventuele derde die in het kader van de registratie en het gebruik van het platform, namens een senior als bedoeld in lid 4 handelt.
3. Jongere: iedere gebruiker als bedoeld in het vorige lid die tegen betaling van registratiekosten van het platform gebruik maakt om in contact te treden met senioren.
4. Senior: iedere gebruiker als bedoeld in lid 2 die tegen betaling van lidmaatschapskosten van het platform gebruik maakt om zichzelf in contact te brengen met jongeren.
5. Partijen: Young4You en de gebruiker gezamenlijk.
6. Gebruiksovereenkomst: de tussen Young4You en de gebruiker, middels registratie door de gebruiker op het platform, tot stand gekomen overeenkomst.
7. Platform: de website young4you.nl.
8. Account: het voor de gebruiker middels zijn inloggegevens exclusief toegankelijke gedeelte van het platform.
9. Profiel: het door de gebruiker middels zijn account aangemaakte persoonlijke profiel dat op het platform wordt geopenbaard.
10. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen profielfoto’s, profielteksten en tekstberichten, die door de gebruiker op of middels het platform worden geüpload, geopenbaard c.q. uitgewisseld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de gebruiker gericht aanbod van Young4You en iedere tussen partijen tot stand gekomen gebruiksovereenkomst.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt bij de registratie van de gebruiker op het platform, aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Indien Young4You niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Young4You het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER HET PLATFORM EN REGISTRATIE

1. Het platform biedt gebruikers de mogelijkheid een profiel aan te maken dat vervolgens op het platform wordt geopenbaard en aan de hand waarvan andere gebruikers (hierna: “medegebruikers”) in contact kunnen treden met de gebruiker. Het platform is bestemd om senioren en jongeren met elkaar in contact te brengen teneinde de eenzaamheid onder senioren te verminderen. Na registratie op het platform kan de gebruiker een profiel aanmaken door onder meer een profielfoto te uploaden en een persoonlijke beschrijving of motivatie op te geven. Gebruikers kunnen het profiel van medegebruiker op het platform aantreffen, zoeken en benaderen. Gebruikers kunnen middels het platform contact met elkaar opnemen door gebruik te maken van de chatmodule en/of het interne berichtensysteem van het platform.
2. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Young4You dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Voor totstandkoming van de gebruiksovereenkomst is registratie door de gebruiker op het platform vereist. Registratie als jongere is uitsluitend mogelijk indien de gebruiker de leeftijd van ten minste 13 jaren heeft bereikt. Personen jonger dan 18 jaar dienen zich te registreren met voorafgaande toestemming van hun ouder of wettelijke vertegenwoordiger; door zich te registreren verklaart de betreffende persoon de bedoelde toestemming te hebben verkregen.
4. De gebruiker dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Voor jongeren geldt geen maximale leeftijdsgrens. Voor profielen van senioren geldt zowel geen minimale als maximale leeftijdsgrens, doch dienen profielen van zowel jongeren als senioren wat betreft leeftijd te beantwoorden aan de algemeen gangbare opvattingen omtrent wat onder jongeren c.q. senioren wordt verstaan. Young4You behoudt zich dan ook het recht voor de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien het profiel van de gebruiker redelijkerwijs niet tot de categorie jongere c.q. senior behoort. Indien een gebruiker een profiel als senior c.q. junior aanmaakt terwijl hij redelijkerwijs behoorde te weten dat hij, of de persoon namens wie de gebruiker een profiel als senior aanmaakt, niet tot die categorie behoort, maakt de gebruiker geen aanspraak op enige restitutie van reeds verrichte betalingen.
5. Het is de gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere persoon, met uitzondering van senioren. Een profiel voor senioren mag met instemming van de betreffende persoon, namens deze persoon door een derde worden aangemaakt en beheerd. In een voorkomend geval is deze derde, naast de senior, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst.
6. Nadat de gebruiker zich op het platform heeft geregistreerd, zal Young4You de registratie per e-mail aan de gebruiker bevestigen, kan de gebruiker zich middels de verkregen inloggegevens aanmelden voor toegang tot zijn account en kan hij zijn profiel samenstellen, zijn profiel wijzigen en van de overige hem aangeboden functionaliteiten van het platform gebruik maken. Het moment dat Young4You de registratie van de gebruiker per e-mail heeft bevestigd, geldt als moment van totstandkoming van de gebruiksovereenkomst.
7. De gebruiker staat ervoor in dat alle door of namens hem bij het aanmaken en wijzigen van zijn profiel verstrekte gegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
8. Het aanmaken van meerdere profielen voor eenzelfde gebruiker is niet toegestaan.
9. Het platform wordt aan de gebruiker in gebruik gegeven “as is”/”zoals beschikbaar” op moment van totstandkoming van de gebruiksovereenkomst. Behoudens voor zover uitdrukkelijk met de gebruiker is overeengekomen dat het platform onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, dan wel de gebruiker redelijkerwijs mocht veronderstellen dat bepaalde functionaliteiten daarin aanwezig waren, wordt het platform zonder enige vorm van garantie aan de gebruiker in gebruik gegeven. De gebruiker kan geen beroep op doen op een tekortkoming van Young4You gebaseerd op de stelling dat het platform niet de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of waarvan door Young4You niet onmiskenbaar is bepaald dat deze daarvan deel uitmaken.

ARTIKEL 4. | DUUR EN EINDE VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1. Een gebruiksovereenkomst gesloten met een jongere wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging. Opzegging door de jongere dient te geschieden per e-mail (administratie@young4you.nl).
2. Een gebruiksovereenkomst met een senior wordt, afhankelijk van de door de senior gekozen looptijd, aangegaan voor de duur van zes of twaalf maanden. De gebruiksovereenkomst met een senior eindigt na verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege. De senior kan de gebruiksovereenkomst na verstrijken van de overeengekomen looptijd uitdrukkelijk verlengen.
3. Young4You behoudt zich te allen tijde het recht voor de exploitatie van het platform te staken. In dat geval maakt de gebruiker ten hoogste aanspraak op eventuele restitutie naar evenredigheid van het na het staken van de exploitatie van het platform door Young4You, niet door de gebruiker genoten gedeelte van de gebruiksovereenkomst. Indien de exploitatie van het platform wordt gestaakt nadat een jaar sinds het aangaan van de gebruiksovereenkomst met een junior is verstreken, maakt de junior evenwel geen aanspraak op enige restitutie.
4. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op restitutie indien de gebruiker zijn profiel gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst van het platform verwijdert of verzoekt om tussentijdse beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voorts maken zijn rechtsopvolgers geen aanspraak op restitutie als de gebruiker gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst komt te overlijden.
5. Door het eindigen van de gebruiksovereenkomst, ook in geval van ontbinding van de gebruiksovereenkomst als bedoeld in artikel 7, rust op Young4You geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke content van de gebruiker dan ook die middels het platform is opgeslagen.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING

1. De gebruiker is gerechtigd de gebruiksovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de gebruiksovereenkomst.
2. Nakoming van de gebruiksovereenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.
3. De gebruiker kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Young4You aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Young4You. Zodra Young4You in kennis gesteld van het voornemen van de gebruiker om de gebruiksovereenkomst te ontbinden, zal Young4You de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek als bedoeld in lid 2, is de gebruiker Young4You een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de gebruiksovereenkomst dat door Young4You is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de gebruiksovereenkomst. Het evenredige bedrag dat de gebruiker aan Young4You verschuldigd is, wordt berekend naar evenredigheid van de totale prijs van de gebruiksovereenkomst, zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
5. Young4You zal de reeds in het kader van de ontbonden gebruiksovereenkomst van de gebruiker ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de gebruiksovereenkomst, aan de gebruiker terugbetalen.

ARTIKEL 6. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN

1. Het is de gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende of discriminerende content via het platform te uploaden, te openbaren en/of uit te wisselen.
2. Het is de gebruiker niet toegestaan om het platform op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van Young4You of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkrechten, databankrechten, octrooirechten en modellenrechten, diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeldmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno en crimineel dataverkeer.
3. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn account op het platform worden verricht. De gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account strikt geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend. Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle content die hij via het platform uploadt, openbaart en/of uitwisselt.
4. Het is de gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere gebruikers van het platform te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.
5. Het is de gebruiker ten strengste verboden om middels het chat- of interne berichtensysteem van Young4You medegebruikers te belasteren, te bedreigen, te pesten, uit te schelden, te treiteren, te stalken of anderszins te intimideren.
6. Het is de gebruiker niet toegestaan het platform te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De gebruiker is verplicht zich te houden aan alle door de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het platform en het uploaden, openbaren en uitwisselen van content door de gebruiker.
7. Het is de gebruiker verboden content via het platform te uploaden, te openbaren of uit te wisselen die incorrecte of misleidende gegevens bevat. Voorts is het de gebruiker ten strengste verboden om ten aanzien van het platform of servers van Young4You waarvan zij in het kader van de exploitatie van het platform gebruik maakt, opzettelijk storingen of defecten te veroorzaken.
8. Het is de gebruiker niet toegestaan om het platform of het chat- of interne berichtensysteem van Young4You te gebruiken voor het promoten van diensten of producten van derden, al dan niet met een commercieel oogmerk.
9. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers. Het is de gebruiker niet toegestaan om gegevens afkomstig van medegebruikers zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande instemming openbaar te maken, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens ter beschikking zijn gesteld van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Young4You van alle aanspraken van medegebruikers ter zake.
10. Het is de gebruiker niet toegestaan om het platform of de servers waarvan Young4You voor de exploitatie van het platform gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden. Gebruik van het platform is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden waarvoor het platform door Young4You aan de gebruiker in gebruik is gegeven.
11. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn communicatie die hij met medegebruikers, zowel online als offline, voert. De gebruiker vrijwaart Young4You van aanspraken in verband met het gedrag van welke medegebruiker dan ook. De gebruiker is gehouden bij zijn communicatie met medegebruikers zijn gezonde verstand te gebruiken. Dit geldt ook ten aanzien van het uploaden, verspreiden en uitwisselen van content.
12. Young4You draagt geen verantwoordelijkheid voor de content die middels het platform wordt geüpload, geopenbaard en uitgewisseld, ook niet wat betreft de content van medegebruikers. De gebruiker gebruikt het platform geheel op eigen risico.
13. Young4You is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden te verwijderen of te blokkeren. Van illegale en/of op de rechten van de gebruiker, medegebruikers of overige derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij Young4You. Indien Young4You een klacht gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Young4You op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de betreffende gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.
14. De gebruiker staat er steeds voor in dat hij de eigenaar is van de content die door hem op het platform wordt geüpload c.q. middels het platform wordt geopenbaard en uitgewisseld, dan wel dat hij anderszins gerechtigd is om deze content op zodanige wijze te gebruiken. Het is de gebruiker, behoudens het bepaalde in artikel 3.5, niet toegestaan content betreffende andere personen, zoals foto’s van derden, te uploaden, te openbaren of uit te wisselen middels het platform. De gebruiker staat ervoor in dat het publiceren en gebruiken van de content via het platform geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals wat betreft privacyrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
15. Young4You is niet verantwoordelijk voor profielen van gebruikers die content bevatten die in strijd is met de wet. Young4You heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen van gebruikers te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een medegebruiker, wordt de gebruiker verzocht Young4You daarvan direct per e-mail op de hoogte te stellen. Young4You zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en, indien noodzakelijk, de betreffende uitingen van het platform verwijderen.
16. Het is de gebruiker niet toegestaan om een gefingeerd profiel aan te maken. Young4You behoudt zich het recht voor dergelijke profielen met onmiddellijke ingang te verwijderen.

ARTIKEL 7. | WEIGERING, BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN PROFIELEN & ONTBINDING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1. Young4You is, zonder daartoe verplicht te zijn, gerechtigd om een profiel te weigeren, te blokkeren en/of van het platform te verwijderen en voorts de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a) de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, en met name het bepaalde in het vorige artikel;
b) het profiel in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
c) het profiel een pornografisch of erotisch karakter heeft;
d) het profiel een gewelddadig karakter heeft;
e) het profiel discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
f) het profiel malware en/of virussen bevat dan wel linkt naar websites en/of digitale bronnen met malware en/of virussen;
g) het profiel illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst dan wel het profiel gelet op ethiek, opmaak of stijl niet bij het platform past.
2. Indien het profiel van de gebruiker wordt geblokkeerd of verwijderd c.q. de gebruiksovereenkomst wordt ontbonden, vindt geen restitutie plaats. De aanleiding dat zulks plaatsvindt is aan de gebruiker toe te rekenen. Voor het niet restitueren van door de gebruiker verschuldigde bedragen kan Young4You dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
3. Young4You zal bij toepassing van het bepaalde in dit artikel letten op de ernst van de inbreuk van de gebruiker en tegen de gebruiker geen maatregelen treffen die de inbreuk van de gebruiker met zijn gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 8. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders door Young4You is aangegeven, geschiedt betaling door of namens de senior voor de gehele looptijd van de gebruiksovereenkomst in een keer. Betaling door de junior van de registratiekosten, geschiedt eveneens eenmalig.
2. Betaling dient te geschieden bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst, op de door Young4You op het platform aangewezen wijze.
3. De gebruiker maakt bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst niet eerder aanspraak op gebruik van de betaalde services van het platform, dan nadat de daarvoor verschuldigde prijs door Young4You is ontvangen.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Young4You, is elke aansprakelijkheid van Young4You voor schade geleden in verband met het gebruik van het platform uitgesloten. In het bijzonder is Young4You niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen ter zake concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden.
2. De gebruikers van het platform bepalen welke content op het platform wordt geüpload, geopenbaard en uitgewisseld. Young4You is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door de gebruiker of medegebruikers middels het platform geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De gebruiker kan niet veronderstellen dat Young4You alle content goedkeurt of aanbeveelt. Young4You aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geüploade, geopenbaarde en uitgewisselde content. De gebruiker vrijwaart Young4You van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het platform geüploade en/of geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
3. Young4You verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van het platform, welke voorziet in mogelijkheden om het voor senioren en jongeren mogelijk te maken met elkaar in contact te treden. Young4You is niet verantwoordelijk voor de inhoud van communicatie tussen gebruikers onderling en is voorts dan ook geen partij bij eventuele afspraken tussen gebruikers onderling, bijvoorbeeld wat betreft betalingen. Voor ongepaste of onrechtmatige communicatie van een medegebruiker met de gebruiker is Young4You nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk. De bedoelde communicatie en het maken van afspraken tussen gebruikers onderling geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
4. Young4You kan er niet voor instaan dat een medegebruiker werkelijk de persoon is die zich middels zijn profiel profileert. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het hierbij in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid. Young4You is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de omstandigheid dat een medegebruiker onder valse voorwendselen middels het platform contact opneemt met de gebruiker, bijvoorbeeld met het oogmerk van diefstal of het plegen van een ander misdrijf.
5. Voor het niet tot stand komen van afspraken of vriendschappen tussen de gebruiker en medegebruikers, draagt Young4You geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt Young4You geen aansprakelijkheid voor de omstandigheid dat het gebruik van het platform en het naar aanleiding daarvan met een medegebruiker in contact treden niet of niet geheel naar de verwachting van de gebruiker is verlopen,
6. Young4You is te allen tijde gerechtigd de functionaliteiten van het platform op ondergeschikte punten te beperken of de functionaliteiten daarvan op al dan niet ondergeschikte punten uit te breiden en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit.
7. Young4You is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het platform.
8. Young4You spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform te optimaliseren. Echter kan Young4You niet garanderen dat de voorzieningen van het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van het platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Young4You ter zake is uitgesloten.
9. Young4You is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het platform of servers van Young4You of derden. Alle aansprakelijkheid van Young4You als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
10. Young4You is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van het platform, zoals wat betreft het onverhoopt disfunctioneren van de berichtenfunctie of zoekfunctie van het platform. Voorts is Young4You, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van Young4You of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
11. Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites of toepassingen van derden, is Young4You nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites c.q. toepassingen.
12. Young4You spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van Young4You te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Young4You is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van content of het verzenden van content als gevolg van onvoldoende beveiliging.
13. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Young4You jegens de gebruiker rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de gebruiker in het kader van de gebruiksovereenkomst aan Young4You heeft betaald om van het platform gebruik te kunnen maken, althans tot een bedrag dat in een redelijke verhouding staat tot het gedeelte van de gebruiksovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Young4You betrekking heeft.
14. De gebruiker is jegens Young4You aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Young4You verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden.
15. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Young4You van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden, waaronder die van medegebruikers in het bijzonder begrepen.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Young4You, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Young4You”, de vormgeving, werking en beelden van het platform, behoren toe aan Young4You, voor zover deze rechten niet bij de gebruiker of derden rusten. Het is de gebruiker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van Young4You c.q. derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.

ARTIKEL 11. | PRIVACY

Alle aan Young4You verstrekte persoonsgegevens worden door haar vertrouwelijk behandeld conform de toepasselijke privacywetging en het vermelde in de privacy policy die op het platform is te raadplegen. Uitsluitend op het platform geregistreerde gebruikers kunnen profielen en persoonsgegevens van de gebruiker bekijken. Contactgegevens van de gebruiker worden niet op het platform geopenbaard, tenzij de gebruiker deze gegevens ter openbaring zelf in zijn profiel vermeldt. De gebruiker wordt aangeraden contact-, alsook betaal- en andere gevoelige gegevens niet middels het profiel te openbaren op het platform. Contact- en eventuele betaalgegevens dienen bij voorkeur uitsluitend middels de chat- dan wel het interne berichtensysteem van Young4You met medegebruikers te worden uitgewisseld teneinde deze gegevens zoveel mogelijk privé te houden. Young4You is nimmer aansprakelijk voor misbruik door medegebruikers van (persoons)gegevens van de gebruiker, ook niet in geval de gebruiker de aanbevelingen van Young4You, onder meer zoals hiervoor aangeduid, heeft opgevolgd.

ARTIKEL 12. | TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN

1. Op elke gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor klachten over het gebruik van het platform en in verband met de gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de gebruiker contact opnemen met Young4You. Klachten van de gebruiker over Young4You dienen binnen bekwame tijd nadat de gebruiker de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@young4you.nl) te worden ingediend.
3. Bij Young4You ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht over Young4You niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).